Dôveryhodné zoznamy

Na overovanie platnosti elektronických podpisov sa na tomto portáli používajú informácie o dôveryhodných službách (certifikačných autoritách, autoritách časových pečiatok atď.) získané z dôveryhodných zoznamov publikovaných Európskou Komisiou a Národným bezpečnostným úradom Slovenskej republiky. Táto stránka obsahuje detailné informácie o aktuálne používaných dôveryhodných zoznamoch.

 

318
https://ec.europa.eu/tools/lotl/eu-lotl.xml
EU - Európska únia
Platný
18. január 2023 12:15:33 (UTC)
18. júl 2023 11:15:33 (UTC)
31. január 2023 13:28:39 (UTC)
31. január 2023 14:28:39 (UTC)
SigningCertificate
3F86BC58F85937EFBB5647D8CAE01C0C69938251
CN=European Commission,​ O=COMMISSION DE L'UNION EUROPEENNE - COMMISSIE VAN DE EUROPESE UNIE,​ OID.2.5.4.97=NTRBE-0949383342,​ OU=Directorate-General for Informatics,​ C=BE
CN=QuoVadis Belgium Issuing CA G2, O=QuoVadis Trustlink BVBA, OID.2.5.4.97=NTRBE-0537698318, C=BE
21. január 2021 08:48:38 (UTC)
21. január 2024 08:58:00 (UTC)
8AB9F29786F5F50AA3FDC6D22BB1BC8F8B588CD9
57
https://www.signatur.rtr.at/currenttl.xml
AT - Rakúsko
Platný
23. november 2022 15:14:22 (UTC)
23. máj 2023 14:14:22 (UTC)
31. január 2023 13:15:00 (UTC)
31. január 2023 14:15:00 (UTC)
SigningCertificate
009CEA10B7E3D9C5B9
CN=Trusted List 7,​ OU=Fachbereich Telekommunikation und Post,​ O=Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH,​ C=AT
CN=RTR Services 4, O=Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH, C=AT
21. október 2020 12:39:30 (UTC)
21. október 2024 12:39:30 (UTC)
B02542EAFFB0469500AD82ECBF1E5DD56BC092C2
63
https://tsl.belgium.be/tsl-be.xml
BE - Belgicko
Platný
8. september 2022 00:00:54 (UTC)
8. marec 2023 01:00:54 (UTC)
31. január 2023 13:15:00 (UTC)
31. január 2023 14:15:00 (UTC)
SigningCertificate
0091FA57E397B81EDA
C=BE,​ O="FPS Economy,​ SMEs,​ Self-employed and Energy - Quality and Safety",​ CN=Belgian Trusted List Scheme Operator
C=BE, O="FPS Economy, SMEs, Self-employed and Energy - Quality and Safety", CN=Belgian Trusted List Scheme Operator
19. február 2014 13:37:40 (UTC)
14. október 2024 13:37:40 (UTC)
CFDE6CEDA889BD628BDE8ED18092B06392D23CF2
43
https://crc.bg/files/_en/TSL_BG.xml
BG - Bulharsko
Platný
1. december 2022 10:56:16 (UTC)
1. jún 2023 09:56:16 (UTC)
31. január 2023 13:15:01 (UTC)
31. január 2023 14:15:01 (UTC)
SigningCertificate
1C36D77F148B0224
C=BG,​ L=Sofia,​ O=Communications Regulation Commission,​ OID.2.5.4.97=NTRBG-121747864,​ CN=Bulgarian Trusted List Operator 2,​ E=info@crc.bg
C=BG, L=Sofia, O=Information Services JSC, OID.2.5.4.97=NTRBG-831641791, CN=StampIT Global Qualified CA
19. máj 2021 07:00:07 (UTC)
18. máj 2024 07:00:07 (UTC)
20261FE8666F21D19E0718D2280D7FC3324D8A01
43
https://dec.dmrid.gov.cy/dmrid/dec/ws_dec.nsf/all/5064247FF4FC3DCCC2258506002EEA17/$file/TSL-CY-sign.xml
CY - Cyprus
Platný
2. september 2022 11:23:28 (UTC)
2. marec 2023 12:23:28 (UTC)
31. január 2023 13:15:01 (UTC)
31. január 2023 14:15:01 (UTC)
SigningCertificate
12403267A9
CN=CY-TSL Signer1,​ O=Department of Electronic Communications,​ C=CY
CN=CY-TSL Signer1, O=Department of Electronic Communications, C=CY
1. december 2017 00:00:00 (UTC)
1. december 2027 00:00:00 (UTC)
4048BE325DA1532D9F6BA12782FAB1FB4EF6B756
130
https://tsl.gov.cz/publ/TSL_CZ.xtsl
CZ - Česká republika
Platný
12. január 2023 09:00:23 (UTC)
10. júl 2023 08:00:23 (UTC)
31. január 2023 13:24:43 (UTC)
31. január 2023 14:24:43 (UTC)
SigningCertificate
015A60A1
SERIALNUMBER=P91530,​ G=Radek,​ SN=Horáček,​ CN=Ing. Radek Horáček,​ OU=651340,​ O=Ministerstvo vnitra České republiky,​ OID.2.5.4.97=NTRCZ-00007064,​ C=CZ
CN=PostSignum Qualified CA 4, O="Česká pošta, s.p.", OID.2.5.4.97=NTRCZ-47114983, C=CZ
2. september 2022 07:23:22 (UTC)
22. september 2023 07:23:22 (UTC)
2DEDB4850C113C74D4280E9752C507BE061F2F00
112
https://tl.bundesnetzagentur.de/TL-DE.XML
DE - Nemecko
Platný
8. november 2022 14:00:10 (UTC)
8. máj 2023 13:00:10 (UTC)
31. január 2023 13:15:02 (UTC)
31. január 2023 14:15:02 (UTC)
SigningCertificate
17
C=DE,​ O=Federal Network Agency,​ CN=German Trusted List Signer 5
C=DE, O=Federal Network Agency, CN=German Trusted List Signer 5
27. apríl 2021 12:18:25 (UTC)
27. apríl 2023 12:18:25 (UTC)
EB8063670F3D8ACB084518BB5DDBEC4D58BA57B4
31
https://www.digst.dk/TSLDKxml
DK - Dánsko
Platný
16. august 2022 08:20:58 (UTC)
16. február 2023 09:20:58 (UTC)
31. január 2023 13:15:05 (UTC)
31. január 2023 14:15:05 (UTC)
SigningCertificate
5DFAF875
CN=Jesper E. Siig + SERIALNUMBER=CVR:34051178-RID:49025186,​ O=Digitaliseringsstyrelsen // CVR:34051178,​ C=DK
CN=TRUST2408 OCES CA IV, O=TRUST2408, C=DK
17. marec 2021 12:40:04 (UTC)
17. marec 2024 12:39:25 (UTC)
B7CAA718FE8312C58710EBE133A088A4C259A5D0
59
https://sr.riik.ee/tsl/estonian-tsl.xml
EE - Estónsko
Platný
14. december 2022 02:00:00 (UTC)
13. jún 2023 00:00:00 (UTC)
31. január 2023 13:15:05 (UTC)
31. január 2023 14:15:05 (UTC)
SigningCertificate
009A7D17F3457839A6
O=Estonian Information System Authority,​ C=EE,​ CN=Estonian Trusted List Scheme Operator
O=Estonian Information System Authority, C=EE, CN=Estonian Trusted List Scheme Operator
25. január 2019 09:40:06 (UTC)
24. júl 2028 09:40:06 (UTC)
06B1ABA72F82B0111E862C5E465F664F0B9980B3
67
https://www.eett.gr/tsl/EL-TSL.xml
EL - Grécko
Platný
23. november 2022 10:00:08 (UTC)
23. máj 2023 09:00:08 (UTC)
31. január 2023 13:15:05 (UTC)
31. január 2023 14:15:05 (UTC)
SigningCertificate
00D78741601382DF9C
CN=Hellenic Trusted List Scheme Operator-1,​ O="Hellenic Telecommunications and Post Commission,​ EETT",​ L=Athens,​ C=EL
CN=Hellenic Trusted List Scheme Operator-1, O="Hellenic Telecommunications and Post Commission, EETT", L=Athens, C=EL
5. marec 2021 07:35:09 (UTC)
3. september 2026 07:35:09 (UTC)
990D3341B4ACE1CC6CF6ECD38B876DC0377D4D55
135
https://sedediatid.mineco.gob.es/Prestadores/TSL/TSL.xml
ES - Španielsko
Platný
22. december 2022 00:00:00 (UTC)
19. jún 2023 00:00:00 (UTC)
31. január 2023 13:15:05 (UTC)
31. január 2023 14:15:05 (UTC)
SigningCertificate
00EE00BA48CC1838C7
OU=SE AVANCE DIGITAL,​ O=MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA,​ C=ES,​ CN=SPANISH TRUST LIST SCHEME OPERATOR
OU=SE AVANCE DIGITAL, O=MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA, C=ES, CN=SPANISH TRUST LIST SCHEME OPERATOR
1. december 2018 16:42:35 (UTC)
1. december 2023 16:42:35 (UTC)
E8CF72FD18781AE15BBA8DBA0E292C257ACE8786
43
https://dp.trustedlist.fi/fi-tl.xml
FI - Fínsko
Platný
16. november 2022 08:18:21 (UTC)
16. máj 2023 07:18:21 (UTC)
31. január 2023 13:15:06 (UTC)
31. január 2023 14:15:06 (UTC)
SigningCertificate
1462C5CC5B
CN=NCSC-FI_B,​ OU=NCSC,​ O=Traficom,​ C=FI
CN=NCSC-FI_B, OU=NCSC, O=Traficom, C=FI
23. marec 2022 00:00:00 (UTC)
31. december 2025 00:00:00 (UTC)
D9B55D04DA3F8135862FDE7721849DC0E5E41C06
111
https://ssi.gouv.fr/uploads/tl-fr.xml
FR - Francúzsko
Platný
20. december 2022 01:00:30 (UTC)
20. jún 2023 00:00:30 (UTC)
31. január 2023 13:15:06 (UTC)
31. január 2023 14:15:06 (UTC)
SigningCertificate
112169AA276C5FB2690C988851AF9DE25147
SN=JORRY,​ G=Mathieu,​ CN=Mathieu JORRY 3310003898jm,​ OU=0002 130007669,​ O=ANTS,​ C=FR
SERIALNUMBER=3, CN=Autorité de Certification Personnes AAE, OU=0002 130003262, O=Agence Nationale des Titres Sécurisés, C=FR
23. november 2021 23:03:12 (UTC)
23. november 2024 23:03:12 (UTC)
A822F488D70E25588590DF70E13A123AB207CFD0
45
https://mingor.gov.hr/UserDocsImages/Trgovina/TSL-HR.xml
HR - Chorvátsko
Platný
24. január 2023 13:29:26 (UTC)
24. júl 2023 12:29:26 (UTC)
31. január 2023 13:15:07 (UTC)
31. január 2023 14:15:07 (UTC)
SigningCertificate
46446E51BB80BABB00000000566DE30B
SERIALNUMBER=P20.31,​ CN=MINGOR E-PEČAT,​ L=ZAGREB,​ OID.2.5.4.97=VATHR-19370100881,​ O=MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA,​ C=HR
CN=Fina RDC 2015, O=Financijska agencija, C=HR
15. november 2022 11:09:39 (UTC)
15. november 2024 11:09:39 (UTC)
3886F18F0DC73842285B472562FF2C77CCA784C6
72
http://www.nmhh.hu/tl/pub/HU_TL.xml
HU - Maďarsko
Platný
30. január 2023 14:00:00 (UTC)
29. júl 2023 13:00:00 (UTC)
31. január 2023 13:15:07 (UTC)
31. január 2023 14:15:07 (UTC)
SigningCertificate
2C8A8034
CN=Hungarian Trusted List Scheme Operator,​ O="National Media and Infocommunications Authority,​ Hungary",​ L=Budapest,​ C=HU
CN=Hungarian Trusted List Scheme Operator, O="National Media and Infocommunications Authority, Hungary", L=Budapest, C=HU
1. jún 2022 11:46:40 (UTC)
1. jún 2024 11:46:40 (UTC)
826F2F4F0E7AF5917BDCF727B451599421F9A1D1
27
http://files.dcenr.gov.ie/rh/Irelandtslsigned.xml
IE - Írsko
Platný
20. október 2022 06:50:38 (UTC)
20. apríl 2023 06:50:38 (UTC)
31. január 2023 13:15:08 (UTC)
31. január 2023 14:15:08 (UTC)
SigningCertificate
6CFB366C8A56BDF5D21DC556DE8ED82FB073CD9F
CN=Rory Hinchy,​ G=Rory Alexander,​ SN=Hinchy,​ O="Department of the Environment,​Climate and Communications",​ C=IE
CN=QuoVadis EU Issuing Certification Authority G4, O=QuoVadis Trustlink B.V., OID.2.5.4.97=NTRNL-30237459, C=NL
13. júl 2021 08:01:38 (UTC)
13. júl 2024 08:11:00 (UTC)
86A3B9894496D253158166AF3E9B148740F41DC4
22
https://www.fjarskiptastofa.is/library/skrar/tsl/tsl.xml
IS - Island
Platný
6. október 2022 14:04:39 (UTC)
6. apríl 2023 14:04:39 (UTC)
31. január 2023 13:15:08 (UTC)
31. január 2023 14:15:08 (UTC)
SigningCertificate
237DAC
CN=Sigrún Lilja Sigmarsdóttir,​ SERIALNUMBER=3107812909:5703972499,​ OU=8,​ OU=Auðkenning,​ OU=starfsskilriki,​ O=Fjarskiptastofa,​ C=IS
CN=Fullgilt audkenni, OU=Utgefandi fullgildra skilrikja, O=Audkenni hf., SERIALNUMBER=5210002790, C=IS
20. september 2021 09:06:03 (UTC)
20. september 2025 09:06:03 (UTC)
909D1C7A8FC67536C87CFCC17ED6E80436A6B899
189
https://eidas.agid.gov.it/TL/TSL-IT.xml
IT - Taliansko
Platný
21. november 2022 01:00:00 (UTC)
16. máj 2023 17:00:00 (UTC)
31. január 2023 13:15:08 (UTC)
31. január 2023 14:15:08 (UTC)
SigningCertificate
653B011D71E730458B32C3210B56EEC6
E=it_tsl@agid.gov.it,​ CN=AgID,​ SERIALNUMBER=VATIT-9773502058,​ OU=Italian Trusted List Management Office,​ O=Agenzia per l'Italia Digitale,​ C=IT
E=it_tsl@agid.gov.it, CN=AgID, SERIALNUMBER=VATIT-97735020584, O=Agenzia per l'Italia Digitale, C=IT
1. december 2020 09:34:41 (UTC)
14. január 2026 09:34:41 (UTC)
2B717B7E954A315573D80196764D06F77EE63B81
38
https://www.llv.li/files/ak/xml-llv-ak-tsl.xml
LI - Lichtenštajnsko
Platný
18. október 2022 08:40:42 (UTC)
18. apríl 2023 08:40:42 (UTC)
31. január 2023 13:15:09 (UTC)
31. január 2023 14:15:09 (UTC)
SigningCertificate
00D5B2BBB884B98B54
CN=Trusted List 6,​ O=Amt für Kommunikation,​ C=LI
CN=Trusted List CA 2, O=Amt für Kommunikation, C=LI
8. január 2021 13:01:00 (UTC)
8. január 2025 13:01:00 (UTC)
FAD8A2872E2395A6A9C8A9357358452CC555A330
64
https://elektroninisparasas.lt/LT-TSL.xml
LT - Litva
Platný
19. december 2022 06:41:52 (UTC)
19. jún 2023 05:41:52 (UTC)
31. január 2023 13:15:09 (UTC)
31. január 2023 14:15:09 (UTC)
SigningCertificate
12860BC02B
CN=Paulius Dickus,​ O=Communications Regulatory Authority of the Republic of Lithuania,​ C=LT
CN=Paulius Dickus, O=Communications Regulatory Authority of the Republic of Lithuania, C=LT
18. november 2020 00:00:00 (UTC)
18. november 2023 00:00:00 (UTC)
B760F13E489E2234FD0561B1656D43171242A041
47
https://trusted-list.lu/tsl.xml
LU - Luxembursko
Platný
10. október 2022 06:45:48 (UTC)
10. apríl 2023 06:45:48 (UTC)
31. január 2023 13:15:09 (UTC)
31. január 2023 14:15:09 (UTC)
SigningCertificate
37DEA948B623A5A5
OID.2.5.4.97=VATLU-22959463,​ CN=ILNAS,​ OU=Digital Trust Department,​ O=ILNAS,​ L=Belvaux,​ C=LU
OID.2.5.4.97=VATLU-22959463, CN=ILNAS, OU=Digital Trust Department, O=ILNAS, L=Belvaux, C=LU
16. september 2021 08:03:00 (UTC)
16. september 2024 08:03:00 (UTC)
84FA3C3263A6A4B1C127938BA415F29F5B50F90A
39
https://trustlist.gov.lv/tsl/latvian-tsl.xml
LV - Lotyšsko
Platný
21. november 2022 01:00:00 (UTC)
21. máj 2023 00:00:00 (UTC)
31. január 2023 13:15:09 (UTC)
31. január 2023 14:15:09 (UTC)
SigningCertificate
566B1D1C1E18C1E7615DA8F9B9756ACD
CN=Latvian Trust List Scheme Operator,​ O=Digitālās drošības uzraudzības komiteja,​ C=LV
CN=eParaksts ICA 2021, OID.2.5.4.97=NTRLV-40003011203, O=VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, C=LV
6. október 2021 13:47:37 (UTC)
6. október 2025 13:47:37 (UTC)
6628E45D498EA29182E3A84E6534A64FC023E854
43
https://tsl.mca.org.mt/MT_TSL.xml
MT - Malta
Platný
25. august 2022 10:02:14 (UTC)
25. február 2023 11:02:14 (UTC)
31. január 2023 13:15:09 (UTC)
31. január 2023 14:15:09 (UTC)
SigningCertificate
307C525F2CCB2483C3412A29EAF6182515230CEA
O=Malta Communications Authority,​ L=Floriana,​ C=MT
O=Malta Communications Authority, L=Floriana, C=MT
3. marec 2020 14:07:51 (UTC)
2. marec 2025 14:07:51 (UTC)
9886B6ADFF295D705E4370DF354C733FABA6164A
61
https://www.agentschaptelecom.nl/binaries/agentschap-telecom/documenten/publicaties/2018/januari/01/digitale-statuslijst-van-vertrouwensdiensten/current-tsl.xml
NL - Holandsko
Platný
24. november 2022 12:00:47 (UTC)
24. máj 2023 11:00:47 (UTC)
31. január 2023 13:15:09 (UTC)
31. január 2023 14:15:09 (UTC)
SigningCertificate
142855AE11
SERIALNUMBER=3,​ CN=AT NL TSL Signer 3,​ O=Agentschap Telecom,​ C=NL
SERIALNUMBER=3, CN=AT NL TSL Signer 3, O=Agentschap Telecom, C=NL
1. december 2021 00:00:00 (UTC)
1. december 2026 00:00:00 (UTC)
4C9633CB589AB5208B9C9D9F2F854F81E0EA2E3F
69
https://tl-norway.no/TSL/NO_TSL.XML
NO - Nórsko
Platný
28. november 2022 09:27:21 (UTC)
28. máj 2023 08:27:21 (UTC)
31. január 2023 13:15:10 (UTC)
31. január 2023 14:15:10 (UTC)
SigningCertificate
1192AE825DF05FA729E524
SERIALNUMBER=974446871,​ CN=NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET,​ O=NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET,​ C=NO
CN=Buypass Class 3 CA 3, O=Buypass AS-983163327, C=NO
25. november 2020 09:59:13 (UTC)
13. január 2024 22:59:00 (UTC)
44C3524A21EA6C1544A5D6F87AA67B231D38C9B7
134
https://www.nccert.pl/tsl/PL_TSL.xml
PL - Poľsko
Platný
13. december 2022 08:12:44 (UTC)
13. marec 2023 08:12:44 (UTC)
31. január 2023 13:15:10 (UTC)
31. január 2023 14:15:10 (UTC)
SigningCertificate
00D608CD4B9703EF7A
CN=Polish TSL Operator,​ O=National Bank of Poland,​ C=PL
CN=Polish TSL Operator, O=National Bank of Poland, C=PL
6. júl 2020 09:02:50 (UTC)
5. júl 2025 09:02:50 (UTC)
79C7311607E96ABC8BC2AEAA829B81A9825ED64E
77
https://www.gns.gov.pt/media/1894/TSLPT.xml
PT - Portugalsko
Platný
20. január 2023 11:03:33 (UTC)
20. júl 2023 10:03:33 (UTC)
31. január 2023 13:15:11 (UTC)
31. január 2023 14:15:11 (UTC)
SigningCertificate
46A51B074B16E52960DAFA36EF91FACE
CN=PORTUGUESE TRUST LIST SCHEME OPERATOR,​ O=Gabinete Nacional de Segurança,​ C=PT
CN=ECCE 002, OU=ECEstado, OU=SCEE, O=Centro de Gestão da Rede Informática do Governo, C=PT
29. jún 2021 10:47:18 (UTC)
29. jún 2024 10:47:18 (UTC)
C90C84064125BE4A1429BB6E57971FD9A3F00779
58
https://www.adr.gov.ro/trustedlist.xml
RO - Rumunsko
Platný
10. január 2023 07:34:04 (UTC)
10. júl 2023 06:34:04 (UTC)
31. január 2023 13:15:11 (UTC)
31. január 2023 14:15:11 (UTC)
SigningCertificate
22095434FA5AC6DA3E6FBB51
OID.2.5.4.97=RO42283735,​ S=Sector 5,​ STREET=Str.Bld. Libertatii,​ Phone=0374541179,​ CN=AUTORITATEA PENTRU DIGITALIZAREA ROMANIEI,​ OU=CONDUCERE,​ O=AUTORITATEA PENTRU DIGITALIZAREA ROMANIEI,​ C=RO
OID.2.5.4.97=VATRO-18288250, CN=certSIGN Qualified CA, O=CERTSIGN SA, C=RO
19. august 2022 12:12:26 (UTC)
19. august 2023 12:12:26 (UTC)
BC5C24DADD4DD7CDA6B15328961A1412C91FE5E7
46
https://trustedlist.pts.se/SE-TL.xml
SE - Švédsko
Platný
10. október 2022 07:52:56 (UTC)
10. apríl 2023 07:52:56 (UTC)
31. január 2023 13:15:11 (UTC)
31. január 2023 14:15:11 (UTC)
SigningCertificate
69C59C2AB44E65FE170BA369EA078271C1B9FC54
CN=Swedish Post and Telecom Agency (PTS),​ C=SE,​ S=Stockholm,​ L=Stockholm,​ O=Swedish Post and Telecom Agency (PTS)
CN=Swedish Post and Telecom Agency (PTS), C=SE, S=Stockholm, L=Stockholm, O=Swedish Post and Telecom Agency (PTS)
10. marec 2021 11:14:50 (UTC)
9. marec 2024 11:14:50 (UTC)
E24A77131A513FF9931931B70E59B126E5FD2B39
56
https://www.tl.gov.si/SI_TL.xml
SI - Slovinsko
Platný
21. december 2022 06:59:40 (UTC)
21. jún 2023 05:59:40 (UTC)
31. január 2023 13:15:11 (UTC)
31. január 2023 14:15:11 (UTC)
SigningCertificate
20F82E8D70CD5A9B
SN=Pirman,​ G=Milan,​ CN=Milan Pirman,​ O="Republic of Slovenia,​ Ministry of Public Administration,​ Public Sector Inspectorate",​ C=SI
SN=Pirman, G=Milan, CN=Milan Pirman, O="Republic of Slovenia, Ministry of Public Administration, Public Sector Inspectorate", C=SI
2. september 2021 07:39:00 (UTC)
2. december 2024 07:39:00 (UTC)
58F6322FFA2F34E28947794553370A62345E89C5
99
http://tl.nbu.gov.sk/kca/tsl/tsl.xml
SK - Slovensko
Platný
21. december 2022 08:00:00 (UTC)
2. máj 2023 01:00:10 (UTC)
31. január 2023 13:28:40 (UTC)
31. január 2023 14:28:40 (UTC)
SigningCertificate
0859
SERIALNUMBER=NTRSK-36061701,​ CN=TL and Signature Policy List 7,​ O=Národný bezpečnostný úrad,​ L=Bratislava,​ C=SK
CN=KCA NBU SR 3, OU=SIBEP, O=Narodny bezpecnostny urad, L=Bratislava, C=SK
15. február 2019 13:46:53 (UTC)
15. august 2023 12:39:46 (UTC)
97FED92ACFDE132016F6992ED8E667CA2B09F21D
25
https://ec.europa.eu/tools/lotl/Final_EU_TSL-UKsigned.xml
UK - Veľká Británia
Platný
31. december 2020 22:59:59 (UTC)
-
31. január 2023 13:15:12 (UTC)
31. január 2023 14:15:12 (UTC)
SigningCertificate
1000000000009EE5C75EDB4AF53C9FDB
SERIALNUMBER=72020329970,​ G=Patrick Jean,​ SN=Kremer,​ CN=Patrick Kremer (Signature),​ C=BE
SERIALNUMBER=201803, CN=Citizen CA, O=Certipost N.V./S.A., L=Brussels, C=BE
1. jún 2018 22:04:19 (UTC)
30. máj 2028 23:59:59 (UTC)
D3960455FEFB23C3B6C36C2D4B921057549B4E43
2021-09-30 06:00:00Z
http://ep.nbu.gov.sk/trusted_data/TrustedList.p7m
SK - Slovensko
Platný
30. september 2021 06:00:00 (UTC)
15. február 2023 13:24:21 (UTC)
31. január 2023 13:00:00 (UTC)
31. január 2023 14:00:00 (UTC)
SigningCertificate
0858
SERIALNUMBER=NTRSK-36061701,​ CN=TL and Signature Policy List 6,​ O=Národný bezpečnostný úrad,​ L=Bratislava,​ C=SK
CN=KCA NBU SR 3, OU=SIBEP, O=Narodny bezpecnostny urad, L=Bratislava, C=SK
15. február 2019 13:25:23 (UTC)
15. február 2023 13:24:21 (UTC)
1C05C66AEDED6AA368016535FBD2FEE39711BB3E